Dostęp do informacji publicznej

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP KPP, prosimy o przekazanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej na poniższy adres, listem tradycyjnym lub elektronicznym.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 listopada 2003 r. (II SAB 372/03) obowiązek udostępnienia informacji publicznej nie dotyczy informacji ogólnodostępnej bądź informacji będącej już w posiadaniu wnioskującego o jej udostępnienie.

Należy również zauważyć, że w myśl wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r. (sygn. II S.A. 3301/02) w przypadku domagania się informacji o obowiązującym prawie oraz informacji o zastosowaniu tego prawa w konkretnej sprawie indywidualnej - ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198) nie znajduje zastosowania. Na podstawie jej art. 1 ust. 2, dostęp do treści aktów prawnych (z wyjątkiem aktów nieogłoszonych i ich projektów) regulowany jest odrębną ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.). W drugiej sytuacji informacja nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy bowiem faktów, lecz stosowania prawa w indywidualnej sprawie.

 

Dla ułatwienia zachęcamy Państwa do skorzystania z przygotowanego przez Komendę Główną Policji  formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Adres:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LUBACZOWIE

ul. Słowackiego 14,

37-600 Lubaczów

adres e-mail: lubaczow@rz.policja.gov.pl

tel. 47 8242 310

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej we wskazanym terminie będzie niemożliwe, zostaniecie Państwo powiadomieni, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie realizacji wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

 
Jednocześnie informujemy, że ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

 

POUCZENIA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie:

  • adres: ul. Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów


Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

  • Barbara Misztal
  • adres: ul. Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na złożony wniosek w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Pani/Pana dane osobowe:

  •  będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
  •  nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

Metryczka

Data publikacji 05.10.2009
Data modyfikacji 09.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Tomczyszyn Pachołek
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Maź
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Mroczkowska
do góry