Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

ZASÓB ARCHIWALNY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W LUBACZOWIE

 

Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie posiada w swoim zasobie:

 • dokumentację wytworzoną od 1957 r. do chwili obecnej;

 • dokumentację wytworzoną w latach 1944-1954 przez organy bezpieczeństwa państwa tj. Milicję obywatelską do 1954r. i Służbę Bezpieczeństwa do 31.07.1990r. zostały przekazane do Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Zamiejscowy w Rzeszowie

Dokumentację Składnicy Akt Komendy Powiatowej Policji  w Lubaczowie udostępnia się do celów:

 • służbowych uprawnionym podmiotom,

 • naukowo badawczych, publicystycznych i innych

Akta znajdujące się w składnicy akt mogą być udostępnione w pełnym zakresie, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów jednostek organizacyjnych, Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną kat. „B” i „BE” następuje poprzez:
 

 1. umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

 2. przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie,

 3. przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt,

 4. wypożyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie akt stanowiących materiały archiwalne kat. „A” następuje poprzez:

 

 1. umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami,

 2. przekazanie zainteresowanym informacji zawartych w materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji należy kierować na adres:

 

Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie

ul. Słowackiego 14

37-600 Lubaczów


Akta udostępnia się na  podstawie pisemnego wniosku podmiotu  zainteresowanego zawierającego:

 • imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel:

 • nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

 • wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;

 • określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

Udostępnianie akt:

 • zawierających informacje niejawne - następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych,

 • zawierających informacje publiczne – następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej

 • zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych

Akta i uwierzytelnione kserokopie z tych akt nie zawierające informacji niejawnych, stanowiących zasób składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie udostępnia się za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie lub Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczowie.

Składnica akt, udostępniając dokumentację dla celów naukowo-badawczych informuje o odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa cywilnego w przypadku wykorzystania wiadomości uzyskanych z udostępnionej dokumentacji w sposób naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Akta udostępnia się w pomieszczeniach biurowych Zespołu Bezpieczeństwa Informacji KPP w Lubaczowie, w obecności pracownika składbicy akt. Składnica akt wydaje informacje na podstawie posiadanych archiwaliów. 

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej regulują niżej wymienione akty prawne:

1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 553),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych (Dz. U. z 2011 r. nr 196, poz.1161),

3. Zarządzenie nr 920 KGP z dnia 11 września 2008 r w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. nr 16 z 2008 r., poz. 95).

Metryczka

Data publikacji 09.05.2024
Data modyfikacji 13.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzena Mroczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Marzena Mroczkowska
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Mroczkowska
do góry