Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie reguluje ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572.) oraz Rozdział IV Instrukcji kancelaryjnej – załącznika  do Decyzji nr 3/2021 Komendanta Powiatowego Policji w Lubaczów z dnia 13 stycznia 2021 roku:
Tryb i zasady postępowania przy załatwianiu spraw wg Instrukcji Kancelaryjnej dla wydziałów i komórek Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie oraz Komisariatu Policji w Oleszycach i Posterunków Policji, podległych Komendantowi Powiatowemu Policji w Lubaczowie:

 

Rozdział IV

Tryb i zasady postępowania przy załatwianiu spraw


                                                    § 18


Przy załatwianiu sprawy stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy:
1. formę odręczną, która jest skróconym sposobem załatwiania sprawy i polega na sporządzeniu przez pracownika , po zarejestrowaniu sprawy – bezpośrednio na otrzymanym piśmie – zwięzłej odpowiedzi załatwiającej sprawę lub sporządzeniu na nim odręcznej notatki wskazującej sposób jej załatwiania (np. telefonicznie)
2. inną np. przy użyciu pieczęci z odpowiednim tekstem , na stosownym formularzu, itp.
                                      

                                                    § 19

Załatwienie spraw może być:

1) tymczasowe- gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania właściwego dla danej sprawy,
2) ostateczne- gdy odpowiedź udzielona stronie załatwia sprawę co do jej istoty (merytorycznie) albo w inny sposób kończy sprawę w danej instancji.

                           
                                                    § 20

1. Sprawę załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności,
2. Jeżeli kopie pisma ma otrzymać większa ilość odbiorców lub gdy pismo ma być rozesłane wg rozdzielnika, wytwórca dokumentu powinien przekazać wyznaczonym  pracownikom odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji dokumentów odpowiednią liczbę kopii albo powielonych pism. Pracownicy wyznaczeni odpowiedzialni za prowadzenie ewidencji dokumentów sprawdzają ilość załączników, wysyłają egzemplarze zgodnie ze stopką pisma adresatom, a kopię pisma zwracają wytwórcy.
3. Sprawy należy załatwiać zgodnie z terminami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego.
4. W przypadku ustnego załatwienia sprawy sporządza się i włącza do akt sprawy notatkę o przedmiocie sprawy i sposobie jej załatwienia.

 

Metryczka

Data publikacji 24.02.2015
Data modyfikacji 09.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Tomczyszyn Pachołek
Osoba udostępniająca informację:
Monika Tomczyszyn Pachołek
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Mroczkowska
do góry