Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Lubaczów

Wstęp do deklaracji dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie

Data publikacji na stronie internetowej: 2020-09-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-04-28

Strona internetowa BIP Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

- nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo,

- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest sierż. Marzena Mroczkowska

marzena.mroczkowska@rz.policja.gov.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 82 42 308.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, ul. Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów.

Wstęp na teren budynku Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie możliwy jest przez wejście główne od strony ul. Słowackiego.

Na parkingu dla interesantów znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem pionowym D18 oraz znakiem poziomym T29.

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie zapewnia dostęp do pierwszej kondygnacji budynku wejściem głównym - komunikacja pionowa windą dostępną z wysokości chodnika. Budynek wyposażony jest w łazienkę dla osób niepełnosprawnych na poziomie pierwszej kondygnacji.

Na terenie Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie nie ma tłumacza języka migowego. Zapewniamy możliwość wejścia do budynku z psem asystującym oraz z psem przewodnikiem.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.

Anna Lasowa- starszy technik Referatu Wspomagającego KPP w Lubaczowie.

anna.lasowa@rz.policja.gov.pl, Numer telefonu: 47 8242383.

Przewodniczący Zespołu do spraw dostępności

nadkom. Paweł Farion-Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lubaczowie –  nr tel. 47 8242340;

Sekretariat –  nr tel. 47 8242387;

E-mail: –  pawel.farion@rz.policja.gov.pl;

Adres –  Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie, ul. Słowackiego 14, 37-600 Lubaczów;

Zespół do spraw dostępności KPP w Lubaczowie:

 1. Przewodniczący Zespołu do spraw dostępności - nadkom. Paweł Farion-Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lubaczowie –  nr tel. 47 8242340;
 2. Zastępca przewodniczącego – nadkom. Jacek Stelmaszyk Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Lubaczowie;

Członkowie Zespołu do spraw dostępności:

 1. asp. Anna Hanus-Witko – Oficer Prasowy KPP w Lubaczowie– nr tel. 47 8242 308;
 2. Wojciech Świerad – mechanik-elektronik Referatu Wspomagającego KPP
  w Lubaczowie, tel. 47 8242 392; odpowiedzialny za zapewnienie realizacji dostępności informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie technicznym.
 3. Anna Lasowa – starszy technik Referatu Wspomagającego KPP w Lubaczowie –
  tel.47 8242 383; odpowiedzialna za zapewnienie realizacji dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej
 4. Katarzyna Banaś – Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych KPP w Lubaczowie, tel. 47 8242 363.

Do zadań Przewodniczącego Zespołu do spraw dostępności należy w szczególności:

 1. Koordynowanie i monitorowanie pracy Zespołu do spraw dostępności;
 2. Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnego z wymogami określonymi w art.6 ustawyo dostępności, między innymi na podstawie informacji otrzymanych od członków Zespołu do spraw dostępności;
 3. Opracowywanie co 4 lata, najpóźniej do 31 marca danego roku, między innymi na podstawie informacji zbiorczych członków Zespołu do spraw dostępności raportu o stanie zapewnienia dostępności, a następnie przedkładanie do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu Policji w Lubaczowie i przeslanie zatwierdzonego raportu stanie zapewnienia dostępności do wojewody Podkarpackiego;
 4. Rozpatrywanie wniosków o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (przy wsparciu członków Zespołu do spraw dostępności) w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie w ramach procedury ujętej w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji, którą poprzedza procedura składania wniosków stanowiących załącznik nr 1 do decyzji. Wzór formularza wniosku o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Powiatowej Policji w Lubaczowie określa załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.
 5. Do zadań Zastępcy Przewodniczącego Zespołu do spraw dostępności należy wspieranie Przewodniczącego Zespołu do spraw dostępności w wykonaniu jego zadań, a także zastępowanie Przewodniczącego Zespołu do spraw dostępności w razie jego nieobecności.

Do zadań członków Zespołu do spraw dostępności należy:

  1. Podejmowanie działań w zakresie tworzenia narzędzi i infrastruktury umożliwiających dostęp do usług świadczonych przez KPP w Lubaczowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z wymaganiami określonymi w art.6 ustawy o dostępności;
  2. Analiza stanu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i przekazywanie informacji tym zakresie Przewodniczącemu Zespołu do spraw dostępności celem opracowania planu.
  3. Przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności zgodnie z art. 11 ustawy
   o dostępności cyfrowej;
  4. Przekazanie niezbędnych informacji celem opracowywania raportu dostępności (art.11ustawy o dostępności) w odniesieniu do KPP w Lubaczowie;
  5. Monitorowanie działania KPP w Lubaczowie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach posiadanych kompetencji.

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.09.2020
Data modyfikacji 13.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Maź
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Mroczkowska
do góry